Informace o ochraně oznamovatelů (Whistleblowing)

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla společnosti KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. (dále jen „KES“) jako povinnému subjektu mj. i povinnost určit příslušnou osobu a zavést vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) k přijímání oznámení, nastavit pravidla pro způsoby oznamování, samotné nakládání s oznámením, zajištění ochrany totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochranu informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Současně má KES povinnost zajistit uveřejnění těchto informací způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Příslušná osoba KES

Jako příslušná osoba KES pro přijímání a vyřizování oznámení ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona je určen Bc. Martin Fajkoš – Vedoucí personálního oddělení, email: whistleblowing@kes.cz, tel. +420 727 942 638.

 

Vnitřní oznamovací systém KES

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem se rozumí jakákoli fyzická osoba, která učiní oznámení v mezích a při splnění všech podmínek Zákona, a to prostřednictvím VOS. Takový oznamovatel následně požívá ochrany před odvetným opatřením.

KES ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vyloučila přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Co by mělo obsahovat oznámení?

Jak lze oznámení učinit/podat?

Je doporučeno vyplnit formulář Oznámení o možném protiprávním jednání (formulář ke stažení), případně lze oznámení učinit i volnou formou. Oznámení by ale vždy mělo obsahovat minimální stanovené náležitosti – viz. výše.

Oznámení lze podat:

a) elektronicky:

b) v listinné podobě:

  • takto podané oznámení musí být v zalepené obálce a musí být označené viditelně a čitelně nápisem „Pouze k rukám příslušné osoby – Whistleblowing – NEOTVÍRAT“)

c) telefonicky: na telefonním čísle + 420 727 942 638;

d) osobně: po předchozí osobní nebo telefonické domluvě (požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba KES povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal) – místo pro osobní podání: KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o., Popinecká 983/30, 739 32 Vratimov, kancelář Vedoucího personálního oddělení.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení oznámení?

 

 

Jak bude oznámení vyřizováno?

Jak je zajištěna ochrana osobních údajů?

Příslušná osoba KES zpracovává osobní údaje oznamovatelů a dalších dotčených osob, které jsou v oznámení uvedeny a které jsou nezbytné pro splnění právních povinností, která se na správce (KES) vztahuje, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR. Všechny informace, včetně osobních údajů oznamovatele a dalších dotčených osob, budou zpracovávány výhradně odděleně od ostatních informací v rámci zabezpečených datových souborů a datových úložišť a primárně slouží po celou dobu uchování pouze pro pověřenou příslušnou osobu KES. Doba uchování činí nezbytně nutnou dobu, minimálně 5 let od data přijetí oznámení, poté budou osobní údaje anonymizovány nebo zlikvidovány, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

 

Společnost upozorňuje, že ochrana před odvetnými opatřeními nenáleží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč.